Wat zijn de regels met betrekking tot verhuur/bedrijf aan huis?

Heb ik toestemming nodig van de ALV of het bestuur van de VvE voor het verhuren van mijn appartement?

De wet bepaalt dat een appartementseigenaar bevoegd is het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van de gezamenlijke ruimtes.

Het verhuren van een woning is echter aan overheidsregels gebonden. Zowel de Huisvestigingswet als de Regionale Huisvestigingsverordening zijn hierbij van toepassing.

Als een woning voor minder dan 5 dagen verhuurd wordt, dan wordt gesproken van illegale hotelovernachting.

Bij verhuur van een woning tussen 5 dagen en 6 maanden is sprake van "shortstay". Voor shortstay is een zowel vergunning nodig van de gemeente als van de VvE (dubbele toestemming).

Daarnaast kan in uw hypotheekakte een bepaling zijn opgenomen dat u het appartement niet zonder toestemming van de hypotheekgever mag verhuren.

De wet bepaalt dat voorschriften van het Modelreglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw ook van toepassing zijn op degene, die het gebruik verkrijgt.

De Akte van Splitsing van gebouw "Koning Karel XII" bepaalt dat het Modelreglement 1983 van toepassing is.

Artikel 24 lid 1 van Modelreglement 1983 bepaalt dat een eigenaar de aan zijn appartementsrecht verbonden gebruiksrechten met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik kan geven, mits hij er voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening en afgifte aan het bestuur van een in duplo opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het huishoudelijk reglement, alsmede een besluit als bedoeld in artikel 876 c van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
Bij de herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 is artikel 876 c vervangen door Artikel 5:128 BW.

De VvE van "Koning Karel XII" heeft een gebruikersverklaring opgesteld om verhuur van woningen in gebouw "Koning Karel XII" in goede banen te leiden.

Welke stappen moet ik nemen voordat ik ga verhuren?

 • Meld de voorgenomen verhuur aan de beheerder van VvE "Koning Karel XII", Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • Geef de gebruiker een kopie van de Akte van Splitsing van gebouw "Koning Karel XII", het Modelreglement 1983, het Huishoudelijk Reglement van gebouw "Koning Karel XII" en eventuele andere relevante huisregels;
 • Neem uitdrukkelijk een bepaling tot betrekking tot het naleven van de reglementen op in de (verhuur)overeenkomst waarin het privégedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijk gedeelten en/of zaken aan de gebruiker wordt verhuurd;
 • Laat de gebruiker de gebruikersverklaring tekenen;
 • Stuur een kopie van de gebruikersverklaring in drievoud aan de beheerder, L. Velzel VVE diensten A'dam e.o., Laurierstraat 164, 1016 PS Amsterdam; De beheerder zal het bestuur op de hoogte stellen van de verhuur.

Waar vind ik kopieën van de relevante documenten?

U kunt alle documenten met betrekkting tot regeleving van VvE "Koning Karel XII" vinden op deze pagina op de website van VvE "Koning Karel XII", op de Twinq pagina van de beheerder van VvE "Koning Karel XII", L. Velzel VVE diensten A'dam e.o., of tegen geringe kosten opvragen bij de beheerder van VvE "Koning Karel XII", Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat gebeurt er bij niet naleving van de afspraken?

Zoals in Modelreglement 1983 is vastgelegd, zal de beheerder, namens het bestuur, bij niet naleven van de bepalingen met betrekking tot verhuur van woningen in gebouw "Koning Karel XII", de eigenaar een schriftelijke waarschuwing doen toekomen. Indien de eigenaar binnen 28 dagen geen gevolg geeft aan deze waarschuwing kan de gebruiker door de beheerder, namens het bestuur, uit het privé gedeelte worden verwijderd en kan hem het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken worden ontzegd. Bovendien kan de eigenaar door de beheerder, namens het bestuur, boetes worden opgelegd.
De hoogte van die boetes zijn op de Reguliere vergadering dd 17-04-2014 als volgt vastgesteld:

 • Eerste overtreding:
  tien (10) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning;
 • Tweede overtreding:
  twintig (20) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning;
 • Derde en volgende overtredingen:
  vierentwintig (24) maal de laatst vastgestelde maandelijkse service bijdrage voor de betreffende woning.

Mag ik een bedrijf uitoefenen in mijn appartement?

Het Huishoudelijk Reglement van gebouw "Koning Karel XII" Artikel 3 lid 8 bepaalt dat in woningen geen bedrijf of zaak mag worden gevestigd of uitgeoefend. Shortstay is in strijd met deze bepaling.
Omdat voor shortstay zowel een vergunning nodig is van de gemeente als van de VvE (dubbele toestemming) is dit niet toegestaan in woningen van gebouw "Koning Karel XII", zelfs niet met toestemming van de gemeente.